Aktien

Intellectas B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, Small Cap under symbolen ICTA B. Aktien ingår i branschindexet OMX Stockholm Industrials PI (enligt börsens eget segment).

Antalet utestående aktier uppgick per den 31 december 2016 till 4 539 449, varav 4 283 449 B-aktier och 256 000 A-aktier. B-aktien berättigar till en röst. A-aktien berättigar till tio röster. Hembudsskyldighet följer A-aktien.

Antalet B-aktier har ökat med totalt 281 250 genom nyemissioner till följd av förvärven av Propeople Group ApS (32 992 B-aktier), River Cresco AB (130 164 B-aktier) och Blink Reaction (118 094 B-aktier) där en del av köpeskillingarna utgjordes av aktielikvid. Nyemissionerna har registrerats hos Bolagsverket den 25 november 2013, den 7 januari 2014 respektive den 24 april 2015.

Ägare

Intellecta hade enligt Euroclear Sweden per 2017-03-31 1 490 (1 615 per 2016-12-31) aktieägare.

De 20 största aktieägarna hade ett innehav motsvarande 58,3 (59,0 per 2016-12-31) procent av aktiekapitalet och 67,1 (67,6 per 2016-12-31) procent av rösterna. Det institutionella ägandet uppgick till 28,7 (30,0 per 2016-12-31) procent av aktiekapitalet.

Andelen utländskt ägande uppgick till 21,3 (18,2 per 2016-12-31) procent.